Privacy Statement

Inleiding

Ultimus Prime hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze  privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ultimus Prime verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in deze privacyverklaring beschreven;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ultimus Prime zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan kan u contact met ons opnemen.

Download Privacy Verklaring

U kunt hier de volledige privacy verklaring van Ultimus Prime downloaden.